SCIENCErådet

Alle fagrådene på SCIENCE samles i SCIENCErådet.


SCIENCErådet styres udelukkende af studerende, og det består af tre besluttende organer:

 • Formandskabet
 • Hovedbestyrelsen
 • Generalforsamlingen

Hvor formandskabet står for den daglige drift af rådet, så er det igennem hovedbestyrelsen og den årlige generalforsamling, at studerende bliver valgt til diverse tillidsposter og udvalg. Det er især derigennem, at de studerendes stemme bliver hørt af ledelsen på universitetet, og at reelle forandringer finder sted.

Generalforsamlingen

Én gang om året (mellem oktober og december) indkaldes der til generalforsamling i SCIENCErådet, hvor alle studerende indskrevet på SCIENCE inviteret. 


Generalforsamlingen er den øverste myndighed, vi har (over SCIENCErådets hovedbestyrelse og formandskab), hvilket betyder, at de beslutninger, som tages dér, KUN kan ændres ved en anden generalforsamling.

Den kan ses som en slags "Året der gik i SCIENCErådet", hvor formandskabet fremlægger seneste års arbejde og begivenheder, og hvor regnskabet skal godkendes. 


Der kigges dog også fremad. Budgettet for det kommende år fastlægges, og der vælges både nyt forsmandskab (formænd og næstformænd), samt repræsentanter til diverse råd og tillidsposter.


Læs mere om, hvad der vælges repræsentanter til på SCIENCErådets generalforsamling:

Hovedbestyrelsen

Imellem de årlige generalforsamlinger er hovedbestyrelsen den øverste myndighed i SCIENCErådet.


Den består af formandskabet, repræsentanter for de mange fagråd og faglige foreninger, de indvalgte gennem SCIENCErådet (repræsentanter i eksempelvis Akademisk Råd, Studenterrådets hovedbestyrelse, Økonomisk Udvalg...), samt studenterrepræsentanter i studienævnene. Alle disse mødes en gang om måneden og diskuterer, hvad der nu er relevant og aktuelt.


Hovedbestyrelsesmøderne er et sted, hvor fagråd kan dele erfaring og orientere sig om, hvad der sker på de andre uddannelser. Måske kæmper flere studier med de samme problematikker? Det er også takket være disse møder, at formandskabet overhovedet kan repræsentere SCIENCEs studerende overfor ledelse til de mange dialogfora.


Derudover er det igennem hovedbestyrelsen, at der vælges repræsentanter til diverse udvalg (FAMU og kantineudvalget...), og at der kan nedsættes nye arbejdsgrupper.


Se hvilket fagråd, som hører under SCIENCErådet:

Læs mere om diverse udvalg og arbejdsgrupper, som hovedbestyrelsen er repræsenteret i:

Fagråd og faglige foreninger under SCIENCErådet

De mange studier på SCIENCE samles i fagråg eller faglige foreninger. SCIENCErådet samler en eller to repræsentanter fra hver i hovedbestyrelsen (HB).

Skovskolerådet

mail:

HB-repræsentanter:

Nikolaj Salling Thygesen, Stinus Kruse


Foreningen af Biologi-Bioteknologi studerende (FB)

mail: fb.bestyrelse@gmail.com

HB-repræsentant: Maria Subin Larsen


Foreningen af Ernering- og Fødevarestuderende (FEF)

mail: fef.best@gmail.com

HB-repræsentant: Troels Bøg Holme


Foreningen for

Landskabsarkitektstuderende (FLS)

mail: fls.formand@gmail.com

HB-repræsentanter:

Maja Styve, Amanda Jankowska


Foreningen for Naturressourcestuderende (FN)

mail: naturstud@gmail.com

HB-repræsentant: Sigrid H. Djernæs


Fagrådet for Idræt

mail: fagraad@ifi.ku.dk

HB-repræsentant:
Fysisk Fagråd

mail: morogfar@nbi.ku.dk

HB-repræsentant: Andrias Nolsøe Jacobsen


DIKU Fagråd

mail: dikufagraad@srku.dk

HB-repræsentant: Jens Kanstrup Larsen


Biologisk Fagråd

mail: biologiskfagrad@gmail.com

HB-repræsentant: Tobias Skjærlund


Nano Fagråd

mail: nanofagraad@srku.dk

HB-repræsentant: Ida Rosing Brinkmann


Kemisk Fagråd

mail: kemi.ku.fagrad@gmail.com

HB-repræsentant: Martin Nielsen


Geofagråd

mail: geofagraadetpaaku@gmail.com

HB-repræsentant: Mathias Bune Sørensen


Molekylær Biomedicins Fagråd (MBF)

mail: mbf@srku.dk

HB-repræsentanter:

Amalie Lundsgaard, Anna Dyrehauge Rudolfsen


Matematisk Fagråd

mail: fagraad@math.ku.dk

HB-repræsentant:

Formandskabet

Formanskabet består af minimum fem studerende fra SCIENCE: en politisk formand, en økonomisk formand og tre til fem næstformænd.


De sørger for den daglige drift af SCIENCErådet, samt griber, hvad der løbende dukker op af ting og sager på fakultetet. Kontakten med de studerende holdes primært ved de månedlige hovedbestyrelsesmøder med repræsentanter for de forskellige fagråd. Formandskabet drøfter derudover sager direkte med fakultets ledelse på dialogfora.ELSA

ELSA (Student Association) er en del af ELLS (Euroleague for Life Sciences'), som er et slags europæisk studenterråd for life sciences. Netværket blev dannet i 2001, og består af medlemsuniversiteter fra:


 • Wien i Østrig (BOKU)
 • Wageningen i Holland (WU)
 • Uppsala i Sverige (SLU)
 • Prag i Tjekkiet (CULS)
 • Warsaw i Polen (WULS-SGGW)
 • Stuttgart (Hohenheim) i Tyskland (UHOH).


Desuden er der tilknyttet oversøiske partneruniversiteter:


 • Cornell University (New York)
 • China Agricultural University (Beijing)
 • Lincoln University (New Zealand)
 • Hebrew University (Israel).
 • SCIENCErådet har to repræsentanter i ELSA, som vælges på SCIENCErådets generalforsamling. Disse to studenterrepræsentanter er med til at udvikle og skabe nye projekter i ELLS til gavn for de studerende ved SCIENCE.


Der er en konference hvert år i november. Derudover mødes alle ELSA-repræsentanter to gange om året, i efteråret og i foråret, på et af medlemsuniversiteterne. Værtsrollen går på runde, og turen betales af SCIENCE. Desuden er der før hvert møde et online-møde med opdateringer fra andre grupper i organisationen samt nyheder fra medlemslandene og -universiteterne. 


I netværket har SCIENCE-studerende pt. følgende muligheder:


 • Årlige studenterkonferencer (til og for studerende) skiftevis ved hvert universitet. Man kan tilmelde sine projekter (f.eks. bachelor og kandidat, eller endda ph.D.), som man kan fremlægge for andre studerende i netværket. Typisk deltager 300-400 studerende. I 2016 blev det holdt i Stuttgart, Tyskland, mens det i 2017 blev afholdt i København. 
 • Sommerkurser/vinterkurser
 • Double Master degrees: Få to kandidatgrader, én på to forskellige universiteter!
 • Case Study konkurrencer afholdes hvert andet år. Medlemmerne mødes om sommeren et sted i Europa og introduceres til en virkelig opgave, der skal løses tværfagligt af internationale teams. Opgaveløsningen foregår via online-samarbejde, og præsenteres ved den årlige konference i november samme år. Vinderne udpeges, og får en præmie!

Eksterne og interne revisorer

SCIENCErådets økonomi gennemgås løbende af to interne revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling. Deres opgave er at sammenligne det vedtagede budget med de faktiske indtægter og udgifter, og således er de med til at sikre, at der ikke er foregået fusk eller sket fejl.

Fakultets ArbejdsMiljø Udvalg

Formålet med Fakultetets ArbejdsMiljø Udvalg (FAMU) er at sikre gode og trygge arbejdsforhold for fakultetets ansatte og studerende.


SCIENCErådet har én repræsentant i FAMU, der vælges på hovedbestyrelsen for ét år af gangen. Som repræsentant har man mødepligt og taleret ved FAMUs 4 årlige møder, hvor det forventes, at man er velforberedt. Det drejer sig om cirka 40 siders læsning pr. gang, og et godt kendskab til opbygningen af arbejdsmiljø organisationer er en klar styrke.


Jubilæumsfonden

Jubilæumsfondens formål er at yde støtte diverse opgaver, som der ikke kan ydes støtte til fra almindelige kanaler. Det kunne for eksempel gælde igangsættelsen af forskningsarbejde eller støtte til de studerende og deres arbejde.

Som medlem af jubilæumsfondens bestyrelse er man med til at vurdere ansøgninger og beslutte, hvordan fondens midler skal fordeles. Kun studerende fra Frederiksberg Campus kan indvælges, og SCIENCErådet har to pladser, der besættes på den årlige generalforsamling.

Frederiksberg Campus Udvalg

FCU's formål er at styrke det tværfaglige miljø på Frederiksberg campus og at sikre et levende studiemiljø - især socialt. Udvalget er oprettet af de faglige foreninger, og arbejder for at alle studerende føler sig hjemme på Frederiksberg campus.


Campusudvalget består af en repræsentant fra hver af de faglige foreninger:

 • VMF (VeterinærMedicinsk Forening)
 • FN (Forening af Naturressourcestuderende)
 • FB (Forening af bioteknologistuderende)
 • FEF (Forening af Ernæring - og fødevarestuderende)
 • FLS (Forening af Landskabsarkitekturstuderende)


Kontakt FCU på frb.campusudvalg@gmail.comKantineudvalget

Kantineudvalget har til formål at varetage de studerendes og ansattes interesser i forbindelse med de otte kantiner, som er på SCIENCE. SCIENCErådet udpeger seks studenterrepræsentanter, som sidder i udvalget. Der vælges en repræsentant fra hhv. Frederiksberg, City og Nørre campus.