OVERBLIK

Københavns universitet er en kæmpe organisation, som kan være lidt kompleks at sætte sig ind i som studerende.

Kort sagt går du på et studie, som ligger inde under et bestemt institut. Det kunne for eksempel være Kemisk Institut, hvis du læser kemi, eller Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, hvis du er landskabsarkitektur- eller geografistuderende. Disse mange institutter er samlet i fakulteter. Dem er der seks af på Københavns universitet:

På hver af disse niveauer (institut-, fakultets- eller universtitetsniveau) er der en ledelse.

For at blive hørt overfor ledelsen, for at have indflydelse på vores eget studie og universitetets visioner, samler vi studerende os i råd. Det kan være fagrådene for hvert enkelte studie, fakultetsrådene for hvert fakultet (SCIENCErådet på SCIENCE) eller Studenterrådet (SRKU), der samler alle de studerende på KU.

Hvis du vil vide mere om disse råd og om KU's opbygning generelt, kan du gå på videre opdagelse i nedenstående lille oversigt.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at tage fat i SCIENCErådet ( kontakt@scienceraadet.dk ), hvis du har yderligere spørgsmål.

Alle fagrådene på SCIENCE samles i SCIENCErådet.

SCIENCErådet styres udelukkende af studerende, og det består af tre besluttende organer:
 • Formandskabet
 • Hovedbestyrelsen
 • Generalforsamlingen

Hvor formandskabet står for den daglige drift af rådet, så er det igennem hovedbestyrelsen og den årlige generalforsamling, at studerende bliver valgt til diverse tillidsposter og udvalg. Det er især derigennem, at de studerendes stemme bliver hørt af ledelsen på universitetet, og at reelle forandringer finder sted.

SCIENCE (det Natur- og Biovidenskabelige fakultet) er ét af de seks fakulteter på Københavns universitet. Det ledes af dekanatet, som består af dekanen og en række prodekaner.

Formandskabet i SCIENCErådet er i løbende kontakt med ledelsen på SCIENCE via møder, som kaldes for dialogforum. Her diskuteres alle de emner, som findes relevante og vigtige netop nu. Sådanne emner og problemstillinger holdes formandskabet opdateret om ved som regel at holde møde med hovedbestyrelsen op til disse dialogfora.

Derudover afholdes der udvidet dialogforum to gange årligt, hvor repræsentanter fra de forskellige fagråd, samt andre relevante parter også er inviteret.

StudenterRådet ved Københavns Universitet(SRKU) er rådet, som samler alle de studerende på Københavns Universitet på tværs af fakulteterne.

Ved den årlige generalforsamling vælger SCIENCErådet to til fire repræsentanter til at sidde i SRKU's hovedbestyrelse på SCIENCE's vegne. Det er igennem SRKU's hovedbestyrelse, at der vælges repræsentanter til diverse udvalg deriblandt KUUR (KU's Uddannelsesstrategiske Råd), samt spidskandidaten til Universitetsbestyrelsesposten (vælges ved universitetsvalget)

Hvis du vil læse mere om SRKU og dets arbejde, kan du besøg deres hjemmeside her

Overblik

Udvalg

Formandskabet

Formanskabet består af minimum fem studerende fra SCIENCE: en politisk formand, en økonomisk formand og tre til fem næstformænd.

De sørger for den daglige drift af SCIENCErådet, samt griber, hvad der løbende dukker op af ting og sager på fakultetet. Kontakten med de studerende holdes primært ved de månedlige hovedbestyrelsesmøder med repræsentanter for de forskellige fagråd. Formandskabet drøfter derudover sager direkte med fakultets ledelse på dialogfora.

Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget er Studenterrådets daglige ledelse og svarer til SCIENCErådets formandskab.

Frederiksberg Campusudvalg (FCU)

FCU's formål er at styrke det tværfaglige miljø på Frederiksberg campus og at sikre et levende studiemiljø - især socialt. Udvalget er oprettet af de faglige foreninger, og arbejder for at alle studerende føler sig hjemme på Frederiksberg campus.

Campusudvalget består af en repræsentant fra hver af de faglige foreninger: VMF (VeterinærMedicinsk Forening), FN (Forening for Naturressourcestuderende), FB (Forening for Biologi og Bioteknologi), FEF (Forening for Fødevarer) og Ernæring) og FLS (Forening for LandskabsarkitekturStuderende).

Campusudvalget er en slags baggrundsgruppe for studiemiljø, og varetager derfor administrationen af SCIENCErådets lokaler på Frederiksberg campus.

Kontakt FCU på frb.campusudvalg@gmail.com

Institut

På SCIENCE er de mange forskellige faggrupper fordelt på 12 institutter:

 • Biologiske Institut (BIO)
 • Datalogisk Institut (DIKU)
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
 • Institut for Fødevarevidenskab (FOOD)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
 • Institut for Idræt og Ernæring (NEXS)
 • Institut for Matematiske Fag (MATH)
 • Institut for Naturfagenes Didaktik (IND)
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
 • Kemisk Institut (CHEM)
 • Niels Bohr Instituttet (NBI)
 • Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Hver institut ledes af en institutleder, samt flere viceinstitutledere for undervisning (VILU'er) og for forskning. Det er igennem diverse råd, nævn og udvalg, at vi studerende er i dialog med institutledelsen.

SCIENCEpuljen

Mangler du financering af en god ide eller et fedt arrangement? SCIENCEpuljen er en pose penge, der uddeles fire gange om året. Puljens formål er at støtte studenterstdrevne aktiviteter, som forbedrer studiemiljøet på SCIENCE - disse kan både være faglige, sociale eller studenterpolitiske.

Ansøgningsfristerne er søndagen i hver mellemuge, og du kan forvente svar på din ansøgning ca. en måned efter ansøgningsfristen. Bemærk, at du godt kan søge om penge, som du allerede har brugt imellem forrige deadline og den forestående deadline. Hvis ikke alle pengene uddeles fra puljen i en periode, overgår de automatisk til den næste ansøgningsrunde.

Tryk her for at læse mere om ansøgningskrav og ansøgningsfrister. Og skynd dig at få sendt din ansøgning af sted!

Hvis du stadig har spørgsmål kan SCIENCEpuljen kontaktes på: scienceraadet-puljen@science.ku.dk

Økonomisk udvalg

Økonomisk udvalgs opgave er at sikre, at SCIENCErådets økonomi varetages ordentligt. Udvalget kommer med budgetforslag til hovedbestyrelsen, og kan løbende godkende små afvigelser fra budgettet, hvis der vurderes, at det er nødvendigt. Økonomisk udvalg består som udgangspunkt af 4 interne og 4 eksterne medlemmer, der vælges på SCIENCErådets årlige generalforsamling.

Derudover gennemgås SCIENCErådets økonomi løbende af to interne revisorer, som også vælges på generalforsamlingen. De sammenligner det vedtagede budget med de faktiske indtægter og udgifter, og således sikrer de, at der ikke er foregået fusk eller sket fejl.

Tillidsposter

Akademiskråd

Medlemmerne af Akademisk Råd rådgiver dekanen (på faktultetsniveau) i forbindelse med strategiske og ressourcemæssige beslutninger. Det kunne blandt andet være spørgsmål om forskning, budget, fordeling af bevillinger og priser mm. SCIENCErådets repræsentanter i Akademisk Råd vælges på den årlige generalforsamling, men pladsen i rådet kræver derudover også de studerendes stemmes ved universitetsvalget (derfor er det vigtigt at STEMME til univalget!).

Der afholdes cirka fire møder årligt, hvor der cirka er 100 siders bilag, som man skal læses og tages stilling til. Det er altså en af de tungere udvalgsposter at besidde, da posten er politisk og kræver et højt aktivitetsniveau.

Blandt de valgte medlemmer udpeges derudover et medlem til at sidde i Senatet, som rådgiver den øverste ledelse på Københavns Universitet (rektoratet).

Diverse arbejds- og følgegrupper

eks uddannelse af rusvejledere...

ELSA

ELSA (Student Association) er en del af ELLS (Euroleague for Life Sciences'), som er et slags europæisk studenterråd for life sciences. Netværket blev dannet i 2001, og består af medlemsuniversiteter fra:

 • Wien i Østrig (BOKU)
 • Wageningen i Holland (WU)
 • Uppsala i Sverige (SLU)
 • Prag i Tjekkiet (CULS)
 • Warsaw i Polen (WULS-SGGW)
 • Stuttgart (Hohenheim) i Tyskland (UHOH).

Desuden er der tilknyttet oversøiske partneruniversiteter:

 • Cornell University (New York)
 • China Agricultural University (Beijing)
 • Lincoln University (New Zealand)
 • Hebrew University (Israel).
 • SCIENCErådet har to repræsentanter i ELSA, som vælges på SCIENCErådets generalforsamling. Disse to studenterrepræsentanter er med til at udvikle og skabe nye projekter i ELLS til gavn for de studerende ved SCIENCE.

Der er en konference hvert år i november. Derudover mødes alle ELSA-repræsentanter to gange om året, i efteråret og i foråret, på et af medlemsuniversiteterne. Værtsrollen går på runde, og turen betales af SCIENCE. Desuden er der før hvert møde et online-møde med opdateringer fra andre grupper i organisationen samt nyheder fra medlemslandene og -universiteterne.

I netværket har SCIENCE-studerende pt. følgende muligheder:

- Årlige studenterkonferencer (til og for studerende) skiftevis ved hvert universitet. Man kan tilmelde sine projekter (f.eks. bachelor og kandidat, eller endda ph.D.), som man kan fremlægge for andre studerende i netværket. Typisk deltager 300-400 studerende. I 2016 blev det holdt i Stuttgart, Tyskland, mens det i 2017 blev afholdt i København.

- Sommerkurser/vinterkurser

- Double Master degrees: Få to kandidatgrader, én på to forskellige universiteter!

- Case Study konkurrencer afholdes hvert andet år. Medlemmerne mødes om sommeren et sted i Europa og introduceres til en virkelig opgave, der skal løses tværfagligt af internationale teams. Opgaveløsningen foregår via online-samarbejde, og præsenteres ved den årlige konference i november samme år. Vinderne udpeges, og får en præmie!

Fakultets ArbejdsMiljø Udvalg (FAMU)

Formålet med Fakultetets ArbejdsMiljø Udvalg (FAMU) er at sikre gode og trygge arbejdsforhold for fakultetets ansatte og studerende.

SCIENCErådet har én repræsentant i FAMU, der vælges på hovedbestyrelsen for ét år af gangen. Som repræsentant har man mødepligt og taleret ved FAMUs 4 årlige møder, hvor det forventes, at man er velforberedt. Det drejer sig om cirka 40 siders læsning pr. gang, og et godt kendskab til opbygningen af arbejdsmiljø organisationer er en klar styrke.

Læs mere om FAMU her .

Interne og Eksterne revisorer

SCIENCErådets økonomi gennemgås løbende af to interne revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling. Deres opgave er at sammenligne det vedtagede budget med de faktiske indtægter og udgifter, og således er de med til at sikre, at der ikke er foregået fusk eller sket fejl.

Jubilærumsfonden (FRB)

Jubilæumsfondens formål er at yde støtte diverse opgaver, som der ikke kan ydes støtte til fra almindelige kanaler. Det kunne for eksempel gælde igangsættelsen af forskningsarbejde eller støtte til de studerende og deres arbejde.

Som medlem af jubilæumsfondens bestyrelse er man med til at vurdere ansøgninger og beslutte, hvordan fondens midler skal fordeles. Kun studerende fra Frederiksberg Campus kan indvælges, og SCIENCErådet har to pladser, der besættes på den årlige generalforsamling.

Kantineudvalget

Kantineudvalget har til formål at varetage de studerendes og ansattes interesser i forbindelse med de otte kantiner, som er på SCIENCE. SCIENCErådet udpeger seks studenterrepræsentanter, som sidder i udvalget. Der vælges en repræsentant fra hhv. Frederiksberg, City og Nørre campus.

KUUR

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) er et rådgivende organ. Rådet kan altså ikke direkte tage nogle beslutninger, men rådgiver rektoratet i uddannelsesstrategiske spørgsmål, som går på tværs af studier og fakulteter.

Rådet består af prorektor for uddannelse, en repræsentant fra hver af universitetets seks fakulteter (oftest prodekanerne), vicedirektøren for uddannelse, samt fire studerende. De studerende vælges igennem Studenterrådet for en etårig periode.

Sagt på en anden måde er KUUR et sted, hvor fakulteterne kan udveksle erfaring og diskutere problematikker, som er aktuelle på tværs af fakulteterne. Det kunne for eksempel være spørgsmålet om de studerendes trivsel. Hvis det er nødvendigt, kan KUUR nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

Senatet

Senatet mødes med universitetsledelsen to til fire gange om året. Det er et rådgivende organ, som tiltænkt som værende et sted, hvor ledelsen kan opsnappe generelle ønsker, idéer og kritik af KU.

Senatet består af medlemmer fra universitets seks Akademiske Råd (der er ét på hvert fakultet). Hvert fakultet har altså en studerende til at side i senatet. Denne studerende er allerede valgt til Akademisk Råd ved universitetsvalget.

SRKU's bestyrelse

Omkring halvdelen af studenterrådets medlemmer vælges ved egen generalforsamling. Resten bliver valgt igennem de seksfakultetsråd på KU.

SCIENCErådet har fire repræsentanter i bestyrelsen. Disse vælges på SCIENCErådets generalforsamling, og repræsenterer dermed SCIENCEs studerende i studenterpolitiske sager på universitetsniveau.

Studienævn

Det er studienævnene, som læser dine kvote 2 ansøgninger. Det er også dem, som vurderer din ret til merit og dispensation, og de er med til at sikre undervisningskvaliteten ved at vurdere undervisningsudvalgenes (UVU) sammenfatninger de mange kursusevalueringer efter hver blok.

På SCIENCE har vi seks studienævn (det betyder, at et studienævn dækker flere studier og flere institutter):

 • Studienævn for det Biologiske Område: BIO, CHEM, PLEN
 • Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience: NBI, CHEM, MATH
 • Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt: NEXS, FOOD, CHEM, IFRO
 • Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning: BIO, PLEN, IGN
 • Studienævn for Matematik og Datalogi: MATH, DIKU, IND
 • Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr: PLEN, IFRO, IGN, CHEM

I et studienævn sidder der studerende samt en masse fra det VIdenskabelige Personale (VIP'ere), dvs. undervisere og forskere. Vi vælger vores repræsentanter til studienævnene hvert år ved universitetsvalget i november.

Universitetsbestyrelsen

Kort sagt er det universitetsbestyrelsen, som styrer Københavns universitet.

Den består af 11 medlemmer:

 • Seks eksterne, som ellers intet har at gøre med Københavns universitet
 • Tre interne VIP(VIdenskabelige Personale)- og TAP (Tekniske og Administrative Personale) repræsentanter
 • og to studenterrepræsentanter, som vælges ved universitetsvalget i november

Det er her, at retningslinjerne for universitets organisation, udvikling og langsigtede virksomhed fastlægges. Bestyrelsen har ansvaret for at godkende hele universitetets budget og afgør dermed, hvordan ressourcerne skal fordeles. For at det ikke skulle være nok, så er det også universitetsbestyrelsen, som ansætter og afskediger rektor, prorektorerne og universitetsdirektøren.

UVU

Undervisningsudvalgene (UVU) har ansvar for undervisningskvaliteten på de forskellige institutter. De vurderer de studerendes kursusevalueringer og griber ind, hvis et kursus har alvorlige mangler fagligt eller undervisningsmæssigt. UVU arbejder derudover med at forbedre studiemiljøet ved for eksempel at have ansvar for studiestarten og ved at lave genereller studiemiljøundersøgelser.

I undervisningsudvalgene sidder studielederne, fakultetsledelsen, undervisere samt studenterrepræsentanter fra alle de studier, som ligger under det pågældende institut. De studerende vælges igennem deres fagråd.

Forum

Dialog forum

Det er via de regelmæssige dialogfora, at SCIENCErådets formandskab er i direkte kontakt med fakultetsledelsen. Her diskuteres alle de emner, som findes relevante og vigtige netop nu. Sådanne emner og problemstillinger holdes formandskabet opdateret om ved som regel at holde møde med hovedbestyrelsen op til disse dialogfora.

GF

Én gang om året (mellem oktober og december) indkaldes der til generalforsamling i SCIENCErådet, hvor alle studerende indskrevet på SCIENCE inviteret.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed, vi har (over SCIENCErådets hovedbestyrelse og formandskab), hvilket betyder, at de beslutninger, som tages dér, KUN kan ændres ved en anden generalforsamling.

Den kan ses som en slags "Året der gik i SCIENCErådet", hvor formandskabet fremlægger seneste års arbejde og begivenheder, og hvor regnskabet skal godkendes.

Der kigges dog også fremad. Budgettet for det kommende år fastlægges, og der vælges både nyt forsmandskab (formænd og næstformænd), samt repræsentanter til diverse råd og tillidsposter.

HB

Imellem de årlige generalforsamlinger er hovedbestyrelsen den øverste myndighed i SCIENCErådet.

Den består af formandskabet, repræsentanter for de mange fagråd og faglige foreninger, de indvalgte gennem SCIENCErådet (repræsentanter i eksempelvis Akademisk Råd, Studenterrådets hovedbestyrelse, Økonomisk Udvalg...), samt studenterrepræsentanter i studienævnene. Alle disse mødes en gang om måneden og diskuterer, hvad der nu er relevant og aktuelt.

Hovedbestyrelsesmøderne er et sted, hvor fagråd kan dele erfaring og orientere sig om, hvad der sker på de andre uddannelser. Måske kæmper flere studier med de samme problematikker? Det er også takket være disse møder, at formandskabet overhovedet kan repræsentere SCIENCEs studerende overfor ledelse til de mange dialogfora.

Derudover er det igennem hovedbestyrelsen, at der vælges repræsentanter til diverse udvalg (FAMU, FCU, kantineudvalget...), og at der kan nedsættes nye arbejdsgrupper.

KU

Vi studerende går rundt til hverdag og repræsenterer Københavns Universitet. Men hvad er KU egentlig for en størrelse?

Københavns universitet er en institution, som er finansieret af staten. Dermed er dets opgaver og virke fastsat af Universitetsloven (under Forsknings- og Undervisningsministeriet).

Overordnet set har KU to ansvarsområder:

 • Forskning: KU skal drive forskning på allerhøjste niveau. Forskningen skal helst bidrage og være til gavn for samfundet (på trods af forskningsfriheden), og vidensformidling er derfor også helt essentielt.
 • Uddannelse: KU skal have et stort udbud af forskningsbaseret uddannelser af høj kvalitet.

Sammen med prorektor for uddannelse (Bente Merete Stallknecht), prorektor for forskning (David Dreyer Lassen), og universitetsdirektøren (Jesper Olesen, som er ansvarlig for fællesadministrationen på KU) udgør rektor (Henrik C. Wegener) Københavns universitets ledelse. På trods af at rektor er den øverste leder, så er hans virke fastsat og begrænset af universitetsbestyrelsen.

Under universitetsledelsen har vi alle fakultetslederne (dekanerne), institutlederne og studielederne. Det er igennem diverse råd og nævn, at ledelsen holdes orienteret om forholdene på universitetet.

SRKU

StudenterRådet ved Københavns Universitet(SRKU) er rådet, som samler alle de studerende på Københavns Universitet på tværs af fakulteterne.

Ved den årlige generalforsamling vælger SCIENCErådet to til fire repræsentanter til at sidde i SRKU's hovedbestyrelse på SCIENCE's vegne. Det er igennem SRKU's hovedbestyrelse, at der vælges repræsentanter til diverse udvalg deriblandt KUUR (KU's Uddannelsesstrategiske Råd), samt spidskandidaten til Universitetsbestyrelsesposten (vælges ved universitetsvalget)

Hvis du vil læse mere om SRKU og dets arbejde, kan du besøg deres hjemmeside her

Udvidet Dialogforum

Udover de regelmæssige dialogfora med SCIENCErådets formandskab holder fakultetsledelsen udvidet dialogforum to gange årligt, hvor repræsentanter fra de forskellige fagråd og andre relevante parter også er inviteret.

Personer